• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Okt 20, Ny kraftledning

PLANERAD TRANSMISSIONSNÄTS- FÖRBINDELSE MELLAN MESSAURE OCH KEMINMAA

Hörnstolpe på ängarna och i hagmarken i Runby? Ja, enligt nuvarande plan för ny 400 kV ledning genom Västra Upplands Väsby.

 

Svenska kraftnät är på gång i Runbyskogen angående projekteringen för 400 kV ledning mellan Odensala och Överby. Projekteringen har pågått sedan 2017. Syftet är att stärka försörjningen av elkraft till Stockholm från bl.a. de nya stora vindkraftparkerna i Norrland samtidigt som försörjningen av elkraft till Stockholm från södra delar av Sverige avviker... (kärnkraft).

Projektet med en ny kraftledning 400 kV berör två befintliga kraftledningar (220 kV, samt Banverket 120 kV). Den nytillkomna ledningen (400kV) skall ersätta den befintliga (220 kV) och samtidigt inrymmas bredvid banverkets ledning på något vis som ännu inte har redovisats efter snart fyra års projektering och ett halvår kvar till aviserat datum för ansökan om koncession (tillstånd att få börja bygga).

Den nya kraftledningsgatan riskerar negativ påverkan på bl.a. följande värden i Runbyskogen:

 • Vackert mosaiklandskap med utblickar som ännu är fri från tung infrastruktur
 • Ursprungligt kulturmiljölandskap och mångsekelgamla kulturmiljöer
 • Nyckelbiotoper och skogsområden med höga naturvärden, Östra Runbyskogen
 • Grön infrastruktur - sammanhängande natur och skogliga spridningssamband inom och mellan Stockholms gröna kilar (Järvakilen, Rösjökilen, Görvälnkilen)
 • Elljusspår, markerade leder och skogsstigar. Mycket höga värden för friluftslivet - t.ex. skidåkning, löpning, ridning.
 • Tätortsnära skogar med hög betydelse för folkhälsa och trivsel
 • Buller, damm, nedskräpning (om inte annat som en indirekt konsekvens) och utsläpp av störande ämnen i opåverkade makromiljöer från sprängning, nya etablerings- och anläggningsvägar
 • Trafiksituationen (under byggnadstiden) genom bostadsområden och förbi skolor m m

Teknisk know-how har tagit gigantiska framsteg det senaste decenniet med kraftfulla geografiska design- och simuleringsprogram (CAD, GIS, GPS, utifrån högupplöst flygfilmning,ortofoton, laserdata etc). Många problem och negativ påverkan kan idag undvikas genom god planering.

Å andra sidan har andra delar av naturvetenskapen inte heller stått still. Idag är kunskapen om den minst sagt prekära situationen för den biologiska mångfalden betydligt mer kvantifierad och precis än tidigare. Verktyg för skydd och bevarande - eller rätt sorts hävd för den delen - av natur hamnar stick i stäv med exploatering av naturmiljön såsom allehanda infrastrukturprojekt. (I det här fallet inte minst när nivåer för magnetfält ska bedömas och den ekonomiska kalkylen börjar konkluderas).

Egentligen har inte något annat varit att vänta eftersom vi människor allt mer sätts på press att värna natur och miljö genom medveten livsföring. Vad som förvånar är att planeringen (indirekt) fortfarande tar sin utgång i att naturen bara finns där till hands. Det s.a.s kostar inget. Följdaktligen hamnar exploatering av naturen på det moraliska planet - är det rätt eller fel - bortsett från vissa lagar och regler. Där är samhället, politiken och miljödebatten idag. Det är intressant, rent intellektuellt och psykologiskt.

När det gäller den nya kraftledningen genom Runbyskogen riskerar saker och ting tyvärr att ställas på sin spets! En riktig brännpunkt! I sedvanlig ordning står riktigt värdefull natur och kulturmiljö i stöpsleven. Det indirekta budskapet är, "vi kommer bara nagga lite här"... Det har hörts förr. Planeringsförfarandet medför t.ex. att (månghundraåriga) träd rakas bort... de är liksom väldigt små detaljer i det "mänskliga kraftnätssammanhanget" när det kommer till kritan. Lite som vanligt i skogsmarken med andra ord.

Förhoppningen detta till trots är att befintlig ledningsgata skall kunna användas fullt ut. Det vill säga bygga utan intrång att bl.a. att ängar, hagmarker och så många träd som möjligt ska få stå kvar i sin vackra dager! Att skogens värden skall stärkas och få leva vidare - men möjligheterna till ekologisk kompensation är mycket små i denna landsdel !

Det börjar så smått dra ihop sig.

 

Nedan ett par bilder från exakt den miljö där Svenska kraftnät planerar att placera en cirka 30 meter hög hörnstolpe med tillhörande stag och 400 kV Triplex ledningar (bilden ovan). Såväl skogen som ängarna berörs. Man behöver inte ha alltför mycket inlevelseförmåga för att föreställa sig graden av landskapspåverkan... Siluetten kommer bli gravt negativt påverkad, minst sagt!