• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Jun 13, Orkidétider

Skogsorkidéer i finaste prakt på Kairohöjden, juni 2013

Jungfru Marie Nycklar i bestånd. (Samtliga bilder i denna artikel är tagna inom planområdet för Väsby Sjöstad med bussboulevard, gator och bebyggelse)


Under en löptur en stillsam och vacker junikväll längs Upplandsleden till Kairo och vidare mot Runby gjordes avstickare för att kika lite mer på skogens innehåll. Bland annat är några speciellt örtrika stråk kända av lokalbefolkningen sedan tidigare. Ett stycke från stigen glimmade det nu i vackert purpurblått. Några dagar senare konstaterades att det på en yta motsvarande cirka tre hektar var rikligt med framför allt jungfru marie nycklar (>100 exemplar), nattviol (>20 exemplar) och skogsnyckel (~10 exemplar), även nästrot, korallrot och tvåblad (enstaka) påträffades. På flera platser växte dessa kalkgynnade blommor i bestånd. Faktum är att detta alltså är en spännande orkidélokal med en överlag överraskande stor örtrikedom (* se lista nedan).

Ovan fr v orkidéerna: Tvåblad, Nattviol, Korallrot, Jungfru Marie Nyckel och Skogsnyckel i bestånd, samt Nästrot


Just denna örtrikedom är intressant ur flera perspektiv eftersom den i allt väsentligt ingår i en ordinär produktionsskog (PG). Skogen har dock inte på hela ytan (avdelningen) fullständigt kalavverkats utan det finns en kontinuitet av lövträd inom detta område. Skogsbruket har åstadkommit en begränsad störning men rar flora finns kvar och frodas. Ytterligare en viktig orsak till platsens orkidéflora är markens gynnsamma fuktighet och näringsnivå. Stråket ingår i en sänka som på alla håll utom i väster omgärdas av morän- och hällmarker. I mitten av denna sänka finns ett kärr (nyckelbiotop), som har sitt naturliga utlopp åt väster. Floran med orkidéer är som yppigast i gränszonen mellan de mest näringsrika, fuktiga delarna och de mer torra, näringsfattiga morän- och hällmarkerna.

 

Varför blommade dessa orkidéer i rikare mängd jämfört med föregående år? Orsaker till detta kan vara att markerna var rejält vattenfyllda innan snöfall och tjäle vintern 2012 och grundvattennivån var hög. Det skyddande snötäcket låg sedan kvar länge och efter sedvanlig uppländsk vårtorka kom ett par viktiga och rejäla vårregn i slutet av april och maj. Inga frostnätter uppträdde i maj eller juni, istället värme och torka i juni. Dessa klimatfaktorer, liksom kombinationen av en sedan lång tid gynnsam mängd ljus, fukt och näring i samverkan med annan växtlighet gjorde att detta begränsade område – i en produktionsskog – sommaren 2013 kunde uppbringa ett par hundra skogsorkidéer, sex olika orkidéarter i sin fulla prakt!

 

Hur ska man då relatera till detta faktum i perspektivet av att detta är en tätortsnära skog av betydelse? Stråket med orkidéfloran ligger alldeles intill välfrekventa stigar, vandringsleder, grusade skogs- och promenadvägar och elljusspår. Området är omnämnt i den gamla naturinventeringen från 1980-talet, men senare naturinventeringar (år 2008, AB Ekologigruppen) har dock helt förbigått denna lokal med kommunens rikaste orkidéflora. Alkärret (nyckelbiotop, registrerad år 2010) blev till exempel i efterhand upptagen i kommunens naturinventering efter lokalt engagemang och Skogsstyrelsens inventering. Allianspartierna (i majoritet sedan 2006) i Upplands Väsby vill här bygga "Väsby Sjöstad". De fina naturbilderna ovan hamnar enligt Alliansens fördjupade översiktsplan (FÖP) under hus, vägar och lokalgator, se bilder nedan där ungefärlig utbredning av ovannämnda örtrika stråk framgår av blå- respektive grönstreckade linjer:

Trafikprognos där rutorna med siffror visar beräknat antal biltransporter per dygn.

 

Bilden ovan visar bland annat en "evenemangsplats" som Alliansen och deras tjänstemän förespråkar ute i skogen där "Väsby Sjöstad" planeras.

"Bara området planläggs så är vi nöjda..."

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Nedan till vänster i tabellen anges ytterligare några florafynd inom det örtrika stråk (< 3 ha) väster om Alsumpskogen uppe på Kairohöjden (inventerat totalt fem timmar i juni 2012 respektive juni 2013):

 

 

Tvåblad
Nästrot
Nattviol
Korallrot
Jungfru Marie Nycklar
Skogsnyckel
Stjärnstarr
Hässlebrodd
Gullpudra
Revlummer
Lopplummer
Blåsuga
Tibast
Blåsippa
Gullviva

 

 

Hästhov
Harsyra
Skogssallat
Ormbär
Vitsippa
Smultron
Ekorrbär
Skogsbräken
Ängskovall
Skogskovall
Bergslok
Humleblomster
Ekbräken
Skogsbräken
Hultbräken
Jordreva
Brakved
Pyrola
Kärrsilja
Kråkklöver
Kärrfräken
Svartvide
Flenört
Slankstarr
Lundgröe
Blodrot


 

 

 

 

 

-----

Master, we got our trade and we are heading eastwards. I suppose it is utmost beneficial?

Yes, correct, James. That is my decision and we are doing well.

Master, I suppose it is a very good decision to make it beneficial.

James, we are forging our new green future, ocean waters are green, as our steam shippers say, and you trust them too, DON'T YOU?

Sir, of course! I also think our shippers have a great green washing waters trade ahead. Master, you have invented the green washing machine!

Yes James, I have. And you could soon call yourself the new inventor James King, moha ha haa

Master, Yes, ha ha haa

(year 1882)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------